COM APRENEM?

La nostra línia metodològica es basa en els següents principis:

1-  Aprenentatge basat en projectes: l’alumne aprèn a través de la recerca i relació entre allò que sap i aquells coneixements nous que està adquirint, donant significativitat a aquest tipus d’activitat.


2- L’aprenentatge cooperatiu és un dels eixos principals per assolir estratègies de treball en equip, amb els quals es poden assolir fites que per si sols serien més difícils d’aconseguir.


3- La competència lingüística com a base de qualsevol aprenentatge: foment de l’hàbit lector, treballs sistemàtic de les narratives i tipologies textuals i la biblioteca com a recurs documental per als projectes d’aula.


4- Les SAE (Situacions d’aprenentatge i ensenyament) com a mitjà per assolir els aprenentatges de diverses àrees des de situacions quotidianes.


5- L’educació emocional de l’alumnat és clau : el benestar emocional de l’alumne influeix en el seu rendiment i desenvolupament personal. Partim del projecte del Jo al Nosaltres i li donam continuïtat al llarg del curs amb dinàmiques grupals i el foment d’un bon clima d’aula

Què són les SAE?

El nostre centre sempre ha apostat per treballar per Situacions d’Aprenentatge i Ensenyament, enteses així com:

  • Una situació amb una finalitat concreta.
  • Hi ha algú que aprèn i quelcom que ensenya, ja sigui una persona o a través d’un material.
  • Té una seqüència didàctica pròpia que li dona identitat.
  • Té establerts uns criteris eines d’avaluació.

SAE a Maria Lluïsa Serra

Jocs matemàtics: Disposem d’una aula de jocs matemàtics on l’alumnat des de P3 fins a 6è va a fer diferents jocs per aprendre i desenvolupar la competència matemàtica.

Jocs de llengües: Disposem d’una aula de jocs de llengües on l’alumnat des de P3 fins a 6è realitza diferents jocs per desenvolupar la competència lingüística.

Hort: l’hort és una SAE on s’hi tracten molts temes de ciències i altres àrees, no només és un espai de cultiu i producció

La tienda: Tenim una botiga fictícia on hi ha productes alimentaris i de roba. En aquest espai aprenen tot el relacionat amb el sistema monetari.

Experimentació: Aquesta aula dona la possibilitat de tractar elsc continguts de ciències relacionats amb l’activitat científica.

A infantil es fan Ambients i a primària Tallers. Ambdues activitats són intercicle, a infantil es mesclen tots els alumnes de tot infantil, i a primària es fan tallers de 1r a 3r i de 4t a 6è.

PROJECTE DEL JO AL NOSALTRES

El Projecte del Jo al nosaltres: és un projecte institucional de centre que s’impulsa des de tutoria a principi de curs per tal de donar identitat a l’aula, crear vincles i lligams entre l’alumnat, establir acords d’aula i normes que perduraran durant tot el curs. 

Es tracta de que cada aula crei la seva “aula ideal” consensuada entre tot el grup. Durant aquest període que sol durar tot el mes de setembre i es pot allargar uns dies d’octubre, no es fan classes lectives sino que es dedica l’horari a fer dinàmiques de grup, consensuar normes, dissenyar l’aula i decorar-la, crear espais com la biblioteca d’aula, fer cartells, etc.

Cada grup-classe tria un nom que li doni identitat i ambienta l’aula segons la temàtica triada. Un element important és la decoració de la porta. 

Exemple de porta d’Educació Infantil

ACORDS RESPECTE ELS DEURES

EDUCACIÓ INFANTIL

1r CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r, 2n, 3r)

2n CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4t, 5è, 6è)
ACORDS

ACORDS

ACORDS

PLA DE LECTOESCRIPTURA