APORTACIONS FAMÍLIES

QUOTA MATERIAL I REUTILITACIÓ

EDUCACIÓ INFANTIL

D’acord amb el Consell Escolar del centre s’ha aprovat reduir l’aportació de les famílies a 75€

Aquest serà l’únic pagament que haureu de fer durant tot el curs i s’administrarà per a la compra de tota classe de materials didàctics i fungibles, activitats complementàries i sortides. Els alumnes no hauran d’aportar cap material a l’aula, ja que l’escola posarà a la seva disposició material d’experimentació, llibres de lectura, pintures, fotocòpies, jocs i la resta d’elements i estris que siguin necessaris.

termini per efectuar el pagament és entre el 24 de juny  i la primera setmana de setembre.

Compte Colonya Caixa Pollença: ES23 2056 0012 2120 8332 3127

Indicau el    NOM, LLINATGES i CURS de l’ALUMNE/A

Import a pagar per alumne/a: 75€ (*)

*Una vegada fet l’ingrés, podeu remetre un comprovant a l’adreça  secretaria@ceipmarialluisaserra.cat

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Durant el mes de maig el centre ha sol·licitat participar en el Programa de finançament de llibres i material didàctic i  el mes de juny, el Consell Escolar del centre ha aprovat reduir l’aportació a 65€ per alumne.

Aquest pagament, únic per a tot el curs, s’administrarà per a la compra de materials didàctics, materials fungibles, així com per a les activitats complementàries i les sortides. Els alumnes no hauran d’aportar cap material, ja que l’escola els lliurarà a principi de curs agenda, quadernets, llibretes, arxivadors, llapis, pintures i altres estris que necessitin. També posarà al seu abast llibres de lectura, diccionaris, dossiers elaborats pels docents, fotocòpies i material d’experimentació, per al treball a l’aula.

L’import obtingut amb el Programa de finançament es destinarà a la compra de llibres i materials didàctics, la major part dels quals, es podran reutilitzar. D’aquesta manera es fomenta el consum responsable, el respecte i el bon ús del material comú, així com la sensibilització ambiental per aconseguir un desenvolupament sostenible i responsable. Aquest programa beneficia a tots els alumnes de l’etapa de Primària i ens permet reduir l’import de la quota.

termini per efectuar el pagament és entre el 24 de juny  i la primera setmana de setembre.

Compte Colonya Caixa Pollença: ES23 2056 0012 2120 8332 3127

Indicau el    NOM, LLINATGES i CURS de l’ALUMNE/A

Import a pagar per alumne/a: 65 € (*)

*Una vegada fet l’ingrés, podeu remetre un comprovant a l’adreça  secretaria@ceipmarialluisaserra.cat