Documentació matrícula català

Aquí trobareu tota la documentació necessària per fer la matrícula. Trobareu cada document clicant al quadre verd. 

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER MATRICULAR-SE

MD010201 – IMPRÈS DE MATRÍCULA 

 • CÒPIA DNI ALUMNE. (Si no s’ha presentat abans)
 • CÒPIA LLIBRE DE FAMÍLIA COMPLET. (Si no s’ha presentat abans)
 • CÒPIA DNI PARE O TUTOR I MARE O TUTORA. (Si no s’ha presentat abans)
 • 1 FOTOGRAFIA CARNET.
 • CÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA.

ALTRES DOCUMENTS

 • MD010202 – FULL AUTORITZACIONS.
 •  MD010203 – FULL SORTIDES ESCOLARS.
 • – MD010204 – ELECCIÓ RELIGIÓ/EDUCACIÓ EN VALORS CÍVICS I SOCIALS/ATENCIÓ EDUCATIVA (només alumnes educació primària)
 • – MD010204 – ELECCIÓ RELIGIÓ (educació infantil)
 • AUTORITZACIÓ CORREU ELECTRÒNIC CORPORATIU 
 • MD080301 – SOL·LICITUD TRANSPORT ESCOLAR
  (només alumnes usuaris)

INFORMACIÓ APORTACIÓ FAMÍLIES

Documentación matricula castellano

Aquí encontrareis toda la documentación necesaria para poder hacer la matrícula. 

Encontrareis cada documento clicando en el cuadro verde.

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA MATRICULARSE

MD010201 – IMPRESO DE MATRÍCULA 

 • COPIA DNI ALUMNO. (Si no se ha presentado antes)
 • COPIA LIBRO DE FAMÍLIA COMPLETO. (Si no se ha presentado antes)
 • COPIA DNI PADRE O TUTOR Y MADRE O TUTORA. (Si no se ha presentado antes)
 • 3 FOTOGRAFÍAS CARNET.
 • COPIA DE LA TARJETA SANITARIA.
 • COPIA CARTILLA VACUNAS.

OTROS DOCUMENTOS

 • MD010202 – HOJA AUTORIZACIONES.
 •  MD010203 – HOJA SALIDAS ESCOLARES.
 • – MD010204 – ELECCIÓN RELIGIÓN/EDUCACIÓ EN VALORES CÍVICOS Y SOCIALES (solo el alumnado de educación primaria) 
 • AUTORITZACIÓN CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO 
 • MD080301 – SOLICITUD TRANSPORTE ESCOLAR
  (solo alumnos usuarios)

INFORMACIÓN CUOTA