Comunicat 3r Trimestre

Benvolgudes famílies,
Us informam que a 18 d’abril es van publicar les instruccions complementàries per avaluar l’aprenentatge dels alumnes durant el 3r trimestre.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE DURANT LA SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT LECTIVA PRESENCIAL

 • Fins nou avís, docents i alumnat seguiran en contacte de manera telemàtica per tal d’encomanar, corregir i fer seguiment de les tasques escolars. Per qualsevol dubte podeu contactar amb els mestres per correu electrònic.
 • El Consell Insular i la Conselleria d’Educació estan dotant d’accés a la xarxa (internet) i de dispositius a aquell alumnat del nostre centre amb serioses dificultats per seguir l’aprenentatge des de casa.
 • Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació.
 • Cada docent està adequant la programació d’aula anual (continguts, objectius, competències i estàndards avaluables) a la situació actual. Es reforçaran els aspectes que es considerin essencials del currículum i s’especificaran els aspectes no treballats que es tindran presents en planificar el proper curs.
 • Trobareu les propostes educatives en el bloc d’aula o https://ceipmarialluisaserra.cat/ A més, cada mestre/a podrà establir altres eines d’ensenyament-aprenentatge.
 • El mitja de comunicació i retorn de les feines encomanades amb els mestres continuarà essent principalment per correu electrònic.
 • Durant aquest 3r trimestre es valorarà de manera positiva el retorn de les feines encomanades a l’alumnat. D’aquesta manera es podrà millorar la qualificació.
 • Per contactar amb el centre podeu enviar un correu a ceipmarialluisaserra@educaib.eu

Apreciadas familias, os informamos que a día 18 de Abril se publicaron las instrucciones complementarias para evaluar el aprendizaje de los alumnos durante el 3º trimestre.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DURANTE LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL

 • Hasta nuevo aviso, los docentes y el alumnado seguirán en contacto de manera telemática para enviar, corregir y hacer el seguimiento de las tareas escolares. Para cualquier duda podéis contactarconlosmaestros porcorreo electrónico.
 • El Consell Insular y la Conselleria d’Educació están dotando de acceso a internet y de dispositivos a aquel alumnado de nuestro centro con serias dificultades para seguir el aprendizaje desde casa.
 • Las actividades propuestas al alumnado para llevar a cabo en sus domicilios se centrarán preferentemente en actividadesderefuerzoy/o consolidación.
 • Cada docente está adecuando la programaciónde aula anual(contenidos, objetivos, competencias i estándares evaluables) a la situación actual. Se reforzaránlos aspectos que seconsiderenesencialesdel currículum y se especificarán los aspectos no trabajadosque se tendrán presentes al planificar el próximo curso.
 • Encontraréis propuestas educativas en vuestro blog deaula o https://ceipmarialluisaserra.cat/. Además cada maestro puede establecer otras herramientas de enseñanza-aprendizaje.
 • El medio de comunicación y retorno de las tareas a los maestros continuará siendo principalmente por correo electrónico.
 • Durante el 3º trimestre se valorará de manera positiva el retornodelastareas encomendadas alalumnado.De esta manera se podrá mejorar la calificación.
 • Para contactar con el centro podéis hacerlo a través del correo electrónico  ceipmarialluisaserra@educaib.eu
Altres Posts